regulamin sklepu internetowego holan.pl

1. informacje ogólne

1.1 Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy działający pod adresem http://www.holan.pl jest spółka Holan Moto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-125), ul. Św. Mikołaja 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000387614, kapitał zakładowy 50.000 zł, numer NIP: PL8971773938, numer REGON: 021536224.

1.2 Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego Holan.pl działającego pod domeną www.holan.pl, świadczenia i korzystania z usług Holan Moto Sp. z o.o. oraz zasady sprzedaży Produktów przez Holan Moto Sp. z o.o. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Holan Moto Sp. z o.o. - podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy Holan.pl.

 

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1 Regulamin – niniejszy dokument dostępny na www.holan.pl/regulamin, określający zasady zawierania i realizacji Umów i Umów Sprzedaży i stanowiący integralną część tych umów;

2.2 Holan – spółka Holan Moto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o której mowa w punkcie 1.1. powyżej;

2.3 Sklep internetowy – prowadzony przez Holan internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną http://www.holan.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz zawierane są Umowy Sprzedaży między Klientami a Holan;

2.4 Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie internetowym sunbarrel.pl zawarła z Holan Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto;

2.5 Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Holan, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego Holan.pl. Dostęp do Konta umożliwia odpowiednio:
(a) Użytkownikowi - identyfikację w Sklepie internetowym Holan.pl.;
(b) Klientowi - składanie Ofert na wybrany przez siebie Produkt;

2.6 Klient – Użytkownik uprawniony do składania Ofert niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny i stroną Umowy Sprzedaży;

2.7 Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana Holan przez Klienta, rozumiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

2.8 Kampania Sprzedażowa – informacje umieszczone w Sklepie internetowym dotyczące prezentowanych Produktów, które w wyniku złożenia przez Klienta Oferty, przyjętej następnie przez Holan, mogą zostać przez Klienta nabyte. Prezentacja dotycząca Produktów ulega zmianom i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

2.9 Produkt – produkt będący przedmiotem Umów Sprzedaży. Produkty prezentowane są w Sklepie internetowym Holan.pl w ramach Kampanii Sprzedażowej, pochodzą bezpośrednio od producentów, są produktami oryginalnymi i markowymi oraz stanowią wysokiej jakości akcesoria motocyklowe;

2.10 Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Holan z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z pkt 4.7 Regulaminu;

2.11 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Ofercie Produktów zawierana między Holan i Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

2.12 Rejestracja – procedura określona w pkt 4.3. Regulaminu, prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego Holan.pl na podstawie loginu stanowiącego ciąg unikalnych znaków (konieczne do zawierania Umów Sprzedaży z Holan);

2.13 Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji informacje dotyczące Klienta jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Holan w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji ww. umów, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód;

2.14 Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu internetowego Holan.pl, umożliwiające Klientom składanie Ofert na wybrane Produkty, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie Ofert w formie zamówienia;

2.15 Cena Sprzedaży – cena sprzedaży Produktu przez Holan na rzecz Klienta, ustalana w oparciu o informacje udzielone w ramach Kampanii Sprzedażowej z momentu złożenia Oferty przez Klienta. Cena Sprzedaży podana w Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu;

 

3. Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Prowadzenie przez Holan Sklepu internetowego obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi:
(a) dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. przez prowadzenie i administrację przez Holan Kont Użytkowników, umożliwiający składanie przez Klientów Ofert na zakup Produktów prezentowanych w ramach Kampanii Sprzedażowej;
(b) udostępnianie przez Holan przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, służących do ich identyfikacji oraz do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

3.2. Niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

3.3. W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Holan drogą elektroniczną w ramach Umowy, Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

4.1. Holan prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (on-line) Informacje na temat Produktów zamieszczane są na stronie www.holan.pl, a możliwość ich nabycia posiadają tylko Użytkownicy.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest w zakresie świadczonych przez Holan usług dobrowolne i bezpłatne.

4.3. Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.holan.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
(a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
(b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego Holan.pl;
(c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego, są prawdziwe, zgodne z prawem oraz nie naruszają praw osób trzecich.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasła.

4.6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Holan na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Holan.

4.7. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji Holan tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

4.8. Konto zawiera w szczególności Dane Osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych Danych Osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

4.9. Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby trzeciej.

4.10. Zabrania się usuwania przez Użytkownika Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 4.5 Regulaminu, w trakcie korzystania z usług Holan, a także podawania Danych Osobowych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

4.11. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e-mail.

4.12. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Holan (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@holan.pl z tematem „REZYGNACJA”.

4.13. Z ważnych przyczyn (w tym w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Użytkownika uznanymi za szkodliwe dla Sklepu internetowego, naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu) Umowa zawarta przez Użytkownika z Holan (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez Holan z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

4.14. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Holan, Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Holan.

4.15. W przypadkach określonych w pkt. 4.12 i 4.13 Regulaminu Holan usunie Konto Użytkownika. W wyniku usunięcia Konta wszelkie Dane Osobowe Użytkownika, wprowadzone w ramach Konta zostaną nieodwołalnie usunięte. Holan zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, udostępnienia tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

 

5. Zasady zawarcia umowy sprzedaży

5.1 Holan prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod domeną www.holan.pl. Prezentacja Produktów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i w każdym czasie może ulec zmianie.

5.2 Realizacja Ofert złożonych przez Klienta następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów danego typu Produktu. Ilościowy stan magazynowy danego Produktu określony jest na karcie Produktu. Każdy Produkt w ramach Kampanii Sprzedażowej jest przedmiotem osobnej Oferty.

5.3 Umowy Sprzedaży zawierane są w postaci elektronicznej, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Holan w Sklepie internetowym, w ten sposób, że:
(a) po wyborze zaprezentowanego przez Holan Produktu, aby złożyć Ofertę Klient przechodzi do Koszyka. Na pierwszym etapie składania Oferty wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone;
(b) po potwierdzeniu Klient przechodzi automatycznie do drugiego etapu „dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe do realizacji dostawy i wystawienia rachunku/faktury VAT, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wybrać jedną z dostępnych form dostawy;
(c) po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient przechodzi automatycznie do etapu „płatność”, gdzie określa formę płatności za Produkt, wybierając spośród dostępnych opcji.

(d)  Klient ma do wyboru płatność kartą płatniczą taką jak: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku płatności kartą płatniczą  liczy się czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
(e) po zrealizowaniu powyższych kroków Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia przez Holan i wskazujący termin jego realizacji, co równoznaczne jest z przyjęciem Oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4 Zakupiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od decyzji Klienta, o której mowa w pkt. 5.4. b Regulaminu. Odbiór osobisty zakupionego Produktu możliwy jest po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i ustaleniu terminu.

5.5 W przypadku wyboru opcji dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej zasady dostawy regulują osobne postanowienia. Dostawa dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są obok prezentowanego w Sklepie internetowym Produktu.

5.6 W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Holan podany na stronie internetowej holan.pl Produkt wysyłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności. Brak zapłaty Ceny Sprzedaży w terminie miesiąca od zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje jej rozwiązanie.

 

6. Reklamacje

6.1 Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeśli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Holan lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa.

6.2 W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Klientowi przysługują uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi Holan o stwierdzonej niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Holan odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania Produktu Klientowi.

6.3 Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży powinna zostać przesłana Holan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@holan.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Holan: Wrocław (51-008), ul. Osobowicka 70, i powinna określać co najmniej:
(a) dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta;
(b) zarzuty Klienta;
(c) okoliczności uzasadniające reklamację;
(d) ewentualnie żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanej niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

6.4 Przed dokonaniem reklamacji Klient zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Holan pod następującym numerem telefonu +48 601 705 705. Reklamacji zostanie nadany odpowiedni numer zgłoszenia reklamacyjnego, który Klient zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu Produktu załączonego do reklamacji. W przypadku reklamacji spowodowanej nie dostarczeniem Produktu, Klient zobowiązany jest umieścić numer w treści reklamacji.

6.5 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Holan zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.6 Holan udzieli pisemnej/elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci, wskazując, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

6.7 W przypadku uznania przez Holan reklamacji, w zależności od sposobu jej załatwienia, do Klienta zostanie wysłana odpowiednia faktura korygująca na podany przez Klienta podczas składania Oferty adres. Zwrot należności za zakupiony przez Klienta Produkt nastąpi w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Klienta otrzymania faktury korygującej.  Jeśli transakcja została dokonana kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na rachunek tej karty. 

6.8 Klient, zgodnie z Ustawą z 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu. Dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się wysłania oświadczenia o odstąpieniu od oznaczonej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu w formie pisemnej na adres biuro@holan.pl.

 

7. Newsletter

7.1. Użytkownik jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu internetowego (newsletter) poprzez udostępnienie adresu e-mail Użytkownika w miejscu wskazanym na stronie internetowej holan.pl i potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „wyślij”. Wraz z wybraniem opcji „wyślij”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Holan informacji handlowych dotyczących działalności Holan.

7.2. Wypisanie się z listy newslettera możliwe jest poprzez wybranie opcji „wypisz” dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

8. Dane osobowe

8.1 Administratorem Danych Osobowych jest Holan, który dokonuje przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8.2 Holan przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

8.3 Holan uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Holan nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

8.4 Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go Danych Osobowych i prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1 Holan zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi i/lub prawnymi), z zastrzeżeniem punktu 9.2. poniżej.

9.2 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Holan poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od przesłania Regulaminu Użytkownikowi.

9.3 Prawem właściwym dla Umów oraz Umów Sprzedaży zawieranych w ramach Regulaminu jest prawo polskie.

9.4 W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Holan i Użytkowników.

Sklep korzysta z plików cookie. Przeczytaj więcej w naszej Polityce Prywatności.